terug naar startpagina
German Sustainability Award Design 2022

Door het gebruik van de Microsoft-browser Internet Explorer werkte de website niet goed.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Versie: maart 2020

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van twogo. ‘twogo’ is een mobiele, cloudgebaseerde softwareoplossing van Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland, met rechtbank van eerste aanleg te Stuttgart, HRB 751331 (‘Aanbieder’, ‘wij’), die speciaal is ontwikkeld voor de behoeften van forenzen en zakelijke reizigers. De software en alle bijbehorende diensten van de aanbieder (samen de ‘twogo-diensten’) kunnen gebruikt worden via het domein www.twogo.com (als software-as-a-service) en/of middels een mobiele app, met inachtneming van de volgende bepalingen. De gebruiksvoorwaarden zijn onderverdeeld in een Deel A (‘Algemene bepalingen’) en een Deel B (‘Bijzondere bepalingen’). Deel A geldt voor alle gebruikers van de twogo-diensten. Deel B is daarnaast van toepassing op werknemers of uitzendkrachten die in dienst zijn bij onze zakelijke klanten en als zodanig zakelijk gebruik maken van de twogo-diensten (‘Geautoriseerde gebruikers’). Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer de twogo-diensten buiten de Bondsrepubliek Duitsland worden gebruikt, of indien de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk mogelijk wordt gemaakt door andere websites of softwaretoepassingen voor mobiele apparaten (‘mobiele app’).

A. Algemene bepalingen

1 Werking van de twogo-diensten

twogo is een carpooloplossing die helpt bij het opzetten van carpooling voor het reizen naar het werk, dienstritten en dienstreizen. Gedetailleerde informatie over de twogo-diensten vindt u hier.

2 Alle wijzigingen voorbehouden

De aanbieder heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen uit redelijke gronden. Met deze redelijke grondslag wordt o.a. het volgende bedoeld: het verbeteren of toevoegen van bestaande functies of eigenschappen, het doorvoeren van wetenschappelijke en technische verbeteringen, het doorvoeren van passende technische aanpassingen om de werking of veiligheid van de twogo-diensten te waarborgen, of het uitvoeren van wettelijke of regelgevende vereisten. De aanbieder zal u vooraf op passende wijze op de hoogte brengen van een aanpassing aan de overeenkomst (bijv. per e-mail), afhankelijk van de omstandigheden. Deze kennisgeving zal informatie bevatten over de voorgenomen aanpassingen, uw recht om deze aanpassingen aan de overeenkomst af te wijzen en instructies voor het versturen van uw bezwaar. Als u de wijzigingen niet binnen 30 dagen afwijst, worden ze beschouwd als aanvaard. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de aangepaste overeenkomt verliezen alle vorige versies van de gebruiksvoorwaarden hun geldigheid. Indien van de aanbieder niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat het gebruik wordt voortgezet conform de bestaande gebruiksvoorwaarden, mag de aanbieder uw gebruik zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

3 Registratie

3.1 Om de twogo-diensten te kunnen gebruiken, dient u zich te registreren en het product te activeren.

3.2 Registratie is alleen toegestaan indien u volledig handelingsbekwaam bent. Minderjarigen zijn uitgesloten van registratie. U kunt zich maar één keer registreren en er kan maar één gebruikersprofiel per persoon worden aangemaakt. Het gebruikersprofiel kan niet aan derde personen worden overgedragen.

3.3 Bij de registratie bent u verplicht om alle vereiste gegevens waarheidsgetrouw en volledig in te vullen. Indien de tijdens de registratie verstrekte gegevens niet meer actueel zijn, dient u dit onverwijld en op eigen initiatief aan ons mede te delen, of deze gegevens dienovereenkomstig te wijzigen, zodat uw gegevens overeenkomen met de werkelijkheid. Bij het aanmaken van een gebruikersprofiel kunt u uw echte naam en een bijnaam of pseudoniem invoeren.

3.4 Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikersprofiel pas te activeren nadat de registratievereisten zijn gecontroleerd. In dit kader is er geen sprake van een recht op het sluiten van een overeenkomst.

4 Uitoefening van de gebruiksrechten

4.1 Zodra wij uw profiel geactiveerd hebben, mag u de twogo-diensten gebruiken voor de doeleinden en omvang die in het productoverzicht staat beschreven. Elk(e) ander(e) gebruik, wijziging, reproductie of verspreiding, met inbegrip van elke reproductie of verspreiding van de bijbehorende afbeeldingen, illustraties, ontwerpen en onderliggende computerprogramma's en gegevensbestanden, is niet toegestaan.

4.2 U bent verplicht om uw toegangsgegevens geheim te houden en deze zodanig te bewaren dat derden er geen toegang toe hebben. U dient ervoor te zorgen dat u een afdoende complex wachtwoord gebruikt en dit regelmatig wijzigt. Na elk gebruik dient u de met een wachtwoord beveiligde omgeving te verlaten door uit te loggen. Mocht u vermoeden dat derden kennis hebben genomen van uw toegangsgegevens en/of hier misbruik van maken, dan dient u dit onmiddellijk bij ons te melden.

4.3 U bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen die met uw toegangsgegevens worden uitgevoerd, met inbegrip van door gebruikers gegenereerde inhoud, tenzij u kunt aantonen dat de toegangsgegevens buiten uw schuld om bekend zijn geworden bij derden.

4.4 Bij een schending van deze gebruiksvoorwaarden hebben wij het recht om

  • u persoonlijk te waarschuwen,
  • uw gebruik van de twogo-diensten gedeeltelijk te beperken en
  • uw toegang tot alle of afzonderlijke twogo-services tijdelijk of permanent te blokkeren.

Dit geldt ook indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om de hierboven vermelde maatregelen te nemen, in het bijzonder ter bescherming van andere gebruikers tegen frauduleuze of onwettige activiteiten.
De keuze en toepassing van de hierboven vermelde maatregelen worden overgelaten aan ons redelijke oordeel. Wij zullen hierbij echter wel rekening houden met uw gerechtvaardigde belangen. Zo zullen we bij de afweging van de belangen van beide partijen rekening houden met de mate waarin u schuld kan worden verweten voor een mogelijke schending.

5 Gedragscode

Bij het gebruik van twogo moeten er bepaalde gedragsregels in acht worden genomen, zodat de veiligheid en het juiste gebruik voor alle partijen worden gewaarborgd. De volgende handelingen zijn in geen enkel geval toegestaan:

5.1 de doorgifte van uw wachtwoord aan derden of uw gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoorden van een derde;

5.2 de verkoop, verhuur, sublicentiëring van uw gebruikersprofiel, toegangsgegevens, de twogo-diensten of gedeeltes daarvan;

5.3 het verwijderen of wijzigen van vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendom van de twogo-diensten of van de inhoud daarvan;

5.4 het omzeilen van technologieën die de aanbieder of derden gebruiken om de inhoud of de diensten te beschermen;

5.5 het (proberen te) verstoren van de integriteit van de twogo-diensten, de daarmee verbonden systemen of netwerken, of de daarin opgenomen gegevens;

5.6 het kopiëren, verspreiden, reproduceren, opnemen, overdragen of openbaar maken van de twogo-diensten of van de daarin opgenomen inhoud of een deel daarvan dat niet onder uw gebruiksrechten valt, dan wel uitdrukkelijk is verboden krachtens de toepasselijke wetgeving;

5.7 het opslaan, invoegen of overdragen van malware, van welke aard dan ook;

5.8 het aanmaken, overdragen of verspreiden van gebruikersinhoud die schadelijk is voor minderjarigen, dan wel lasterlijk, beledigend, intimiderend (bijvoorbeeld bij wijze van ‘stalking’), obsceen of anderszins onwettig, of die leidt tot een verboden handeling (van welke aard dan ook) of een dergelijke handeling vergemakkelijkt, in het bijzonder ten aanzien van de schending van het intellectueel eigendomsrecht, persoonlijke rechten en/of rechten inzake gegevensbescherming.

6 Intellectueel eigendom, rechtsvoorbehoud

6.1 De aanbieder is en blijft de rechtmatige eigenaar van de auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten van de twogo-diensten.

6.2 Voor zover de aanbieder de twogo-diensten via een mobiele app aanbiedt die op mobiele apparaten kan worden gedownload, worden deze niet aan u verkocht of aan u overgedragen. Alle rechten op reproducties van de twogo-diensten blijven in bezit van de aanbieder en zijn of haar licentieverstrekkers, ook na installatie van de mobiele app op het mobiele apparaat.

6.3 De twogo-diensten kunnen ingebouwd zitten in toepassingen en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) of hiermee communiceren om de twogo-diensten te kunnen leveren. Voor deze toepassingen van derden en overige apparaten kunnen andere bepalingen en gegevensbeschermingsvoorwaarden gelden die het gebruik van deze toepassingen van derden en overige apparaten regelen. De aanbieder geeft geen garantie dat de toepassingen van derden en overige apparaten compatibel zijn of blijven met de twogo-diensten. De aanbieder heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van deze toepassingen van derden en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de werking, functies, actualiteit, juistheid of volledigheid van de inhoud of de kwaliteit van de toepassingen van derden, en distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van de toepassingen van derden.

7 Beperkingen en wijzigingen van de twogo-diensten

De aanbieder is niet verplicht om upgrades of updates aan te bieden voor de twogo-diensten. De aanbieder is bovenal niet verplicht om de twogo-diensten beschikbaar te stellen en kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden indien er sprake is van bewust verzwegen gebreken, in lijn met de toepasselijke wetgeving.

8 Informatie en vrijwaring bij vorderingen van derden

8.1 U dient de aanbieder onmiddellijk en op passende wijze op de hoogte te brengen van alle vorderingen die gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk tegen u worden ingediend vanwege vermeende inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden dat voortvloeit uit uw gebruik van de bestelde twogo-diensten (‘vorderingen omwille van inbreuk’). In dergelijke gevallen zal de aanbieder zowel het toezicht als de coördinatie over het gerechtelijke en buitengerechtelijke verweer tegen dergelijke vorderingen omwille van inbreuk op zich nemen. U dient de aanbieder echter wel redelijkerwijs te ondersteunen bij de afwikkeling en/of het verweer met betrekking tot een eventuele vordering omwille van inbreuk, en zult zich bovendien onthouden van verhandelingen die eventueel juridisch verweer kunnen hinderen. Indien de aanbieder niet binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving over de vordering omwille van inbreuk de leiding over het verweer op zich neemt, heeft u het recht om dit verweer eigenhandig te voeren, waarna de aanbieder u overeenkomstig zin 3 zal ondersteunen.

8.2 De aanbieder vrijwaart u tegen elke wettelijk opgelegde schadevergoeding die voortvloeit uit de schending van auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden door uw gebruik van de twogo-diensten, evenals tegen de redelijke juridische honoraria.

9 Aansprakelijkheidsbeperkingen

9.1 De aanbieder geeft met het oog op door gebruikers gegenereerde inhoud alleen informatie door die door u of de respectievelijke geautoriseerde gebruikers is aangeleverd. Hierbij wordt niet gecontroleerd op juistheid of actualiteit. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud. De aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die hij of zij zelf veroorzaakt conform de volgende bepalingen:

9.2 De aanbieder is alleen aansprakelijk voor schade die krachtens deze gebruiksvoorwaarden en de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige schending van de contractuele verplichtingen.

9.3 Met uitzondering van de in artikel 9.2 vermelde gevallen is aansprakelijkheid uit hoofde van gewone nalatigheid uitgesloten.

9.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn tevens van toepassing bij plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder. Indien de aansprakelijkheid van de aanbieder op grond van bovenstaande bepalingen is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers en plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder.

9.5 In geval van gegevensverlies blijft de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot de schade die zou zijn ontstaan indien u regelmatig een ordelijke back-up van uw gegevens had gemaakt.

9.6 De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, vertraging, aanpassing, manipulatie en/of verkeerde verzending van e-mails of vergelijkbare elektronische berichten en/of gegevens bij het invoeren, verzamelen en/of overdragen van gegevens die zijn veroorzaakt door problemen met andere gegevensnetwerken, in het bijzonder het internet, telefoonverbindingen en/of hardware of software van u of derden.

9.7 Op basis van de huidige stand van de techniek kan niet worden gewaarborgd dat de toegang tot en verbinding met het internet, alsook de gegevenscommunicatie via het internet, te allen tijde foutloos en/of beschikbaar zal zijn. In dit kader is de aanbieder dan ook niet verantwoordelijk voor een constante en ononderbroken beschikbaarheid van de twogo-diensten.

10 Totstandkoming en beëindiging van het gebruik

10.1 Deze gebruikersovereenkomst komt tot stand na succesvolle registratie en activering, en eindigt met beëindiging door u of de aanbieder. U en de aanbieder kunnen deze gebruikersovereenkomst op elk moment opzeggen. Het opzeggen dient schriftelijk te geschieden om in werking te treden. Hiervoor volstaat bijvoorbeeld e-mail, fax en pdf.

10.2 Het recht van beide partijen om de overeenkomst op te zeggen blijft onverlet bij buitengewone omstandigheden. Voor de aanbieder geldt als belangrijke grondslag hiervoor bovenal een schending van artikel 5.

11 Overige bepalingen

11.1 Kennisgevingen: Tenzij anders overeengekomen gelden uw intentieverklaringen, kennisgevingen en meldingen alleen indien deze naar het volgende e-mailadres van de aanbieder zijn verstuurd: info@twogo.com

11.2 Toepasselijk recht: Op deze gebruiksvoorwaarden en de gebruikersovereenkomst tussen u en de aanbieder is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

11.3 Geschillenbeslechting: De Europese Commissie heeft een platform ontworpen voor onlinegeschillenbeslechting (het ODR-platform) dat u via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr kunt raadplegen. Ons e-mailadres vindt u in de colofon. Wij zijn noch verplicht noch bereid deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

B. Bijzondere bepalingen voor Geautoriseerde gebruikers

De bijzondere bepalingen uit dit Deel B gelden uitsluitend voor geautoriseerde gebruikers en fungeren als aanvulling op of afwijking van de algemene bepalingen uit Deel A.

1 Uitoefening van de gebruiksrechten

In afwijking van Deel A, artikel 4, geldt het volgende:

1.1 U mag de twogo-diensten gebruiken voor de doeleinden en naargelang de beschrijving uit het productoverzicht, doch binnen het kader van de bedrijfsvoering van onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever. Uw gebruik is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van een geslaagde registratie en activering, en is bovendien onderhevig aan de duur en voortzetting van het contract dat wij hebben afgesloten met onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever. Elk(e) ander(e) gebruik, wijziging, reproductie of verspreiding, met inbegrip van elke reproductie of verspreiding van de bijbehorende afbeeldingen, illustraties, ontwerpen en onderliggende computerprogramma's en gegevensbestanden, is niet toegestaan.

1.2 Alle vorderingen (bijv. in geval van onderbrekingen) die voortvloeien uit of verband houden met de functies, beschikbaarheid en het gebruik van de twogo-diensten behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om uw ontleende gebruiksrecht zonder uw toestemming in te trekken of te wijzigen, bijvoorbeeld omdat we bezwaar aantekenen tegen ons zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever.

1.3 U bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen die met uw toegangsgegevens worden uitgevoerd, met inbegrip van door gebruikers gegenereerde inhoud, tenzij u kunt aantonen dat de toegangsgegevens buiten uw schuld om bekend zijn geworden bij derden.

1.4 Bij een schending van deze gebruiksvoorwaarden hebben wij het recht om

  • u persoonlijk te waarschuwen,
  • uw gebruik van de twogo-diensten gedeeltelijk te beperken en
  • uw toegang tot alle of afzonderlijke twogo-services tijdelijk of permanent te blokkeren.

Dit geldt ook indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om de hierboven vermelde maatregelen te nemen, in het bijzonder ter bescherming van andere gebruikers tegen frauduleuze of onwettige activiteiten.
De keuze en toepassing van de hierboven vermelde maatregelen worden overgelaten aan ons redelijke oordeel. Wij zullen hierbij echter wel rekening houden met uw gerechtvaardigde belangen. Zo zullen we bij de afweging van de belangen van beide partijen rekening houden met de mate waarin u schuld kan worden verweten voor een mogelijke schending.

2 Aansprakelijkheidsbeperkingen

In afwijking van Deel A, artikel 9, geldt het volgende:

2.1 De aanbieder geeft met het oog op door gebruikers gegenereerde inhoud alleen informatie door die door u of de respectievelijke geautoriseerde gebruikers is aangeleverd. Hierbij wordt niet gecontroleerd op juistheid of actualiteit. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud. De aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die hij of zij zelf veroorzaakt conform de volgende bepalingen:

2.2 De aanbieder is alleen aansprakelijk voor schade die krachtens deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige schending van de contractuele verplichtingen, alsook in geval van lichamelijk letsel, gezondheidsschade, verkeerde voorstelling van zaken of uit hoofde van de wettelijke bepalingen van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz)

2.3 In geval van het omwille van gewone nalatigheid niet-nakomen van verplichtingen waarvan de naleving een voorwaarde is voor de behoorlijke uitvoering van de twogo-diensten in lijn met deze gebruiksvoorwaarden, en waarop wordt vertrouwd en moet kunnen worden vertrouwd (de ‘kardinale verplichtingen’), is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot voorzienbare en voor dergelijke SaaS-overeenkomsten gebruikelijke schade.

2.4 Met uitzondering van de in artikelen 9.2 en 9.3 vermelde gevallen is aansprakelijkheid uit hoofde van gewone nalatigheid uitgesloten.

2.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn tevens van toepassing bij plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder. Indien de aansprakelijkheid van de aanbieder op grond van bovenstaande bepalingen is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers en plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder.

2.6 In geval van gegevensverlies blijft de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot de schade die zou zijn ontstaan indien u regelmatig een ordelijke back-up van uw gegevens had gemaakt.

2.7 De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, vertraging, aanpassing, manipulatie en/of verkeerde verzending van e-mails of vergelijkbare elektronische berichten en/of gegevens bij het invoeren, verzamelen en/of overdragen van gegevens die zijn veroorzaakt door problemen met andere gegevensnetwerken, in het bijzonder het internet, telefoonverbindingen en/of hardware of software van u of derden.

2.8 Op basis van de huidige stand van de techniek kan niet worden gewaarborgd dat de toegang tot en verbinding met het internet, alsook de gegevenscommunicatie via het internet, te allen tijde foutloos en/of beschikbaar zal zijn. In dit kader is de aanbieder dan ook niet verantwoordelijk voor een constante en ononderbroken beschikbaarheid van de twogo-diensten.

3 Totstandkoming en beëindiging van het gebruik

In afwijking van Deel A, artikel 10, geldt het volgende:

3.1 Deze gebruiksovereenkomst komt tot stand na succesvolle registratie en activering, en eindigt (i) automatisch bij beëindiging van het contract met onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever, of (ii) wanneer u of de aanbieder de overeenkomst beëindigt. U en de aanbieder kunnen deze gebruikersovereenkomst op elk moment opzeggen. Het opzeggen dient schriftelijk te geschieden om in werking te treden. Hiervoor volstaat bijvoorbeeld e-mail, fax en pdf.

3.2 Het recht van beide partijen om de overeenkomst op te zeggen blijft onverlet bij buitengewone omstandigheden. Voor de aanbieder geldt als belangrijke grondslag hiervoor bovenal een schending van Deel A, artikel 5.